بيمه‌های اتومبيل

بیمه‌های اتومبیل شامل بیمه بدنه اتومبیل، بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده بوده و به طور کلي جبران کننده خسارت‌هاي ناشي از حوادث رانندگي به اتومبیل و نیز سرنشینان آن و اشخاص ثالث است. بنابراین بیمه هاي اتومبیل را می‌توان به سه گروه زیر تقسیم کرد:

الف) بيمه‌نامه  شخص ثالث

خطرهاي تحت پوشش بيمه نامه شخص ثالث:

جبران خسارت‌های مالی و بدنی وارد بر اشخاص ثالث تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه در تعهد بیمه‌گر است.

تعريف حوادث:

هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه.

خسارت مالی:

زيان‌هایی است كه به سبب حوادث مشمول بيمه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.

خسارت بدني :

هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی - موقت یا دائم، ديه فوت که به سبب حوادث رانندگی به مسبب حادثه یا اشخاص ثالث وارد آید.

تخفيف عدم خسارت بيمه نامه شخص ثالث

چنانچه در مدت بيمه، خسارتی از محل بيمه‌نامه پرداخت نشود، بيمه‌گر از سال دوم به شرح جدول زير تخفيف‌هايي در حق بيمه اعمال می‌نمايد.

یک‌سال عدم خسارت   ٥ درصد
دوسال عدم خسارت
١٠ درصد
سه سال عدم خسارت
١٥ درصد
چهارسال عدم خسارت ٢٠ درصد
پنج سال عدم خسارت ٢٥ درصد
شش سال عدم خسارت ٣٠ درصد
هفت سال عدم خسارت ٣٥ درصد
هشت سال عدم خسارت ٤٠  درصد
نه سال عدم خسارت ٤٥ درصد
ده سال عدم خسارت ٥٠ درصد
یازده سال عدم خسارت ٥٥ درصد
دوازده سال عدم خسارت ٦٠ درصد
سیزده سال عدم خسارت ٦٥ درصد
چهارده سال عدم خسارت ٧٠ درصد

توصيه به بيمه‌گذاران شخص ثالث:

 1. از آنجایی که برابر ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 حداقل مبلغ بیمه‌نامه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است، بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نیست.
 2. بیمه‌گذاران می‌توانند با تغییر سال نسبت به بروزرسانی تعهدات بخش ثالث مالی و حوادث راننده اقدام نمایند.
 3. بیمه نوین آمادگی دارد بدون رأی دادگاه خسارت وارده به اشخاص ثالث را پرداخت نماید.
 4. چنانچه از وسیله نقلیه سواري شخصي خود در امر مسافرکشی نیز استفاده می‌نمائید، مراتب را به بیمه‌گر خود اطلاع دهید.
 5. براي آشنايي از مزایا و امتیازات بیمه نوین، با یکی از شعب و یا نمایندگی‌های این شرکت تماس حاصل فرمایید.

ب) بيمه نامۀ حوادث راننده

دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، بیمه حوادث أخذ كند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غير حرام می باشد

ج) بيمه بدنه اتومبيل

بیمه بدنه خسارت وارده به اتومبیل مورد بیمه را جبران می‌نمايد.

خسارت‌های تحت پوشش:

جبران خسارت‌های وارد به موضوع بیمه و هزینه‌های مربوط، به شرح زیر در تعهد بیمه‌گر خواهد بود:

 1. خسارت‌هایی که ناشی از برخورد خودرو به يك جسم ثابت یا متحرك و با برخورد اجسام دیگر به خودرو و یا واژگونی و سقوط خودرو باشد و یا چنانچه در حین حرکت ، اجزا و یا محمولات خودرو به آن برخورد نماید و موجب بروز خسارت شود.
 2. خسارتی که در اثر آتش سوزی، صاعقه و یا انفجار به موضوع بیمه و یا لوازم یدکی اصلی همراه آن وارد شود.
 3. در صورتی‌که موضوع بیمه دزدیده شود و یا در اثر عمل دزدی یا شروع به دزدی به وسیله نقلیه و یا وسایل اضافی آن که در بیمه‌نامه درج شده است خسارت وارد شود.

خطرات اضافي :

بیمه گذار مي تواند با پرداخت حق بیمه اضافي، تمام یا تعدادي از خطرهاي مشروحه زیر را به بیمه‌نامه اصلي خود اضافه نماید:

 1. سرقت درجای قطعات و لوازم خودرو
 2. هزینه ایاب ذهاب در دوره تعمیرات
 3. شکست خود به خودی شیشه
 4. پاشیده شدن مواد شیمیایی و اسیدی
 5. خطرات حوادث طبیعي (سیل، زلزله و آتشفشان)
 6. افزایش ارزش وسیله نقلیه (تا سقف ٢٥، ٥٠و ١٠٠ درصد ارزش خودرو)
 7. اُفت قیمت وسیله نقليه

تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه بدنه

هرگاه بیمه‌گذار در طول يك سال مدت اعتبار بیمه‌نامه خسارتی از محل بیمه‌نامه دریافت نکند، به هنگام تجدید بیمه‌نامه، تخفیف عدم خسارت براي سال‌هاي بعد به ترتیب زیر براي او منظور خواهد شد.

يك سال عدم خسارت 
     ٢٠ درصد
 دو سال عدم خسارت   
     ٣٠ درصد
 سه سال عدم خسارت  
    ٤٠ درصد
      چهار سال عدم خسارت        
    ٥٠ درصد
    پنج سال عدم خسارت و بيشتر      
    ٦٠ درصد

       

توصيه به بيمه‌گذاران بيمه بدنه

 1. هرگونه تغییر کاربری را به اطلاع شرکت بیمه برسانید.
 2. در صورت نصب لوازم اضافي، مراتب را به بیمه‌گر اعلام فرمائید.
 3. برای بهره‌مندی بیشتر از مزایای بیمه بدنه با پرداخت حق بیمه اندکي، خطرات اضافي را به خطرات اصلي بیمه‌نامه اضافه فرمایید.
 4. براي آشنايی بيشتر و پاسخگویی به سؤالات احتمالی با يكي از شعب و یا نمایندگی‌های بیمه نوین تماس حاصل فرمایید.

دریافت بروشور بیمه های خودرو

دریافت بروشور اتوپلاس